Ưu đãi

Finergy Institute

Ưu đãi 1: Từ nay đến 20/08/2018, học viên đăng ký môn học bất kỳ sẽ được giảm 5% học phí

Ưu đãi 2:

  • Học viên đăng ký 2 suất* sẽ được giảm 5% học phí tại Finergy Institute
  • Học viên đăng ký 3 suất** sẽ được giảm 10% học phí

*2 suất có thể là nhóm 2 học viên đăng ký, hoặc 1 học viên đăng ký học 2 môn

**3 suất có thể là nhóm 3 học viên đăng ký; hoặc 1 học viên đăng ký học 3 môn; hoặc 1 học viên đăng ký học 2 môn + 1 học viên đăng ký học 1 môn

***Ưu đãi 1 và 2 có thể cộng dồn để được ưu đãi tối đa 15%